Læring gennem leg i Månestrålen

I Månestrålen har de arbejdet med at lære børnene sociale kompetencer. Dette er gjort i et inklusionsperspektiv for at give børnene flere redskaber til at indgå i fællesskaber og i en erkendelse af, at kan være netop de sociale kompetencer, som børnene særligt har brug for voksenstøtte til at udvikle. Læs nedenfor om deres udviklingsprojekt og konkrete eksempler på praksisfortællinger og analyse af disse:

..."
Indledning

I år 2008/2009 vil vores fokusområde være læring gennem leg. Her vil vi fokusere på styrkelsen af børnenes sociale kompetencer. Fokus vil være på den frie leg og det sociale samspil børnene imellem. Det centrale i projektet vil være at afdække børnenes legefærdigheder/kompetencer. Vi vil undersøge, hvordan de voksne understøtter børnenes leg, samt undersøge hvad der skal til for at videre udvikle børnenes legefærdigheder.

Vi har lagt mærke til, at børnene i basisgruppen generelt har problemer med deres legefærdigheder, de er endnu ikke så veludviklet, når de starter hos os. Dette medfører at børnene ofte har svært ved de sociale

spilleregler, når de leger. Vi kunne derfor godt tænke os at undersøge:

  • Børnenes frie leg, uden voksenstøtte.
  • Den frie leg, hvor den voksne er foran, ved siden af eller bagved legen.
  • Hvordan vi som voksne bliver bedre til at understøtte og forbedre børnenes sociale kompetencer.
  • Hvordan vi som voksne bliver bedre til at videre udvikle børnenes legefærdigheder.
  • Hvordan vi som voksne bliver bedre til at hjælpe børnene i den frie leg, så der opstår færre konflikter og mere flow i legen.

Målformulering

Vi vil afdække børnenes legefærdigheder, og der igennem undersøge læringsbegrebet nærmere. Vi vil primært koncentrere os om den frie leg. Men vi vil også have fokus på den voksnes rolle i legen og iagttage, hvordan den voksne understøtter og evt. videre udvikler børnenes leg.


Hvordan vil vi arbejde med vores mål?

For at udvikle og beskrive basispædagogikken, set i forhold til den frie leg, vil vi lave observationer, praksisfortællinger og optage video af børnene i situationer, der understøtter vores pædagogik. Vi vil benytte refleksionsguiden til at analysere det sete, og derigennem reflektere over egen praksis.

Vi vil synliggøre vores viden og pædagogik ved at sætte ord og teori på det vi gør i det daglige med børnene.

Teoretisk vil vi anvende Vygotskijs ”zone for nærmeste udvikling” stilladsering og Illeris' Læringstrekant. Vi vil bestræbe os på, at finde fælles teoretiske begreber, så vi er enige om, hvad vi forstår ved læring og styrkelse af barnets sociale kompetencer.

 Læs mere om Månestrålens teoretiske udgangspunkt

På hvilken måde praktiserer vi ”inklusion” i vores hus?

Først og fremmest er vi bevidste om, at det ikke er ”rigtig inklusion” vi praktiserer i institutionen. Når der er tale om klassisk inklusion skal børnegrupperne tilpasse sig hinanden og acceptere hinanden og mødes i et ligeværdigt fællesskab, hvor den enkelte skal bidrage med det han/hun magter.

Basisbørnene i Månestrålen har deres egen gruppe, egne lokaler og ligeledes er der fast personale tilknyttet gruppen.

I Månestrålen er det en blanding imellem integration (børnene er bl.a. fælles på legepladsen), inklusion (eks. tema uger på tværs af huset) og egen gruppen (det faste uge skema hvor børnene er delt op i mindre grupper hver formiddag) der tilbydes basisbørnene. Pædagogisk ligger hovedvægten på arbejdet i og med gruppen)).


Hvor har vi fået vores viden fra?

Da vi skulle vælge emnet indenfor projektet social inklusion, valgte vi de sociale kompetencer – leg/læring

Det gjorde vi fordi vi ville blive bevidste om hvordan vi kunne støtte børnene i at få eller udvikle de sociale kompetencer.

Vi valgte fri leg, fordi børn i en almengruppe leger af lyst og herigennem udvikler de sociale kompetencer som. Men børnene i basisgruppen, er mere stereotypiske i deres lege. Hvis ikke vi går med og tilfører legen nogle elementer.

Uden voksen støtte gik legen hurtigt i stå, eller der opstod mange konflikter)).


Praksisfortælling: Skovtur

Praksisfortælling fra tur i skoven med drenge fra rød/grøn stue og 2 drenge fra basisgruppen. Projektet løber over 4 gange, der deltager en pædagog fra basisgruppen og en fra almengruppen.


Thor (basisbarn) står ved siden af Fussi og tisser i en sø ude i skoven. Fussi tisser en meget lang stråle ud i søen. Thor ser længe og meget overrasket på Fussi og den meget lange stråle tis som Fussi tisser. Thor spøger Fussi "Hvor har du lært det?" Fussi ser forundret tilbage på Thor og svarer. "Det kan jeg bare". "Nå!" siger Thor og de tisser begge færdig.


Alle drengene står og venter på at vi skal gå ind i skoven med deres gevær, de fleste med det over skulderen.

En dreng bærer sit ved at have det liggende oven på armene foran sig. Morten står længe og kikker på ham, han prøver flere forskellige måder, for at få sit gevær til at ligge på samme måde. Efter mange forsøg lykkedes det til sidst. Morten smiler tilfreds og går vider med sit gevær på samme måde som vennens.


Vi sidder alle på nogle træstammer og får et hvil. Lidt derfra er der nogle gode klatretræer. Pædagogen siger til den voksne, der sidder ved siden af, "dette træ plejer pigerne nemt at kunne klatre højt op i når de er med i skoven". Tre drenge hører dårligt sætningen færdig, hvoraf Morten er den ene, før de er henne ved træet og prøver at komme op i det. Morten er det første barn der kommer op og er tydeligt meget glad og stolt.


Analyse af praksisfortælling

Hvordan er samspillet mellem børnene?
Hyggeligt og rart de står og tisser sammen.


Hvad oplever evt. lærer barnet/børnene?
Thor får den erfaring at nogle børn kan tisse meget langt og andre kort.


Hvad gør pædagogen?
Pædagogen holder sig afventende og er observerende. Der er ingen grund til at pædagogen bliver deltagende.


Hvad siger fortællingen/videoen om vores pædagogik?
Fortællingen viser, at vi i vores pædagogik, har fokus på inklusion. Skovprojektet viser at inkluderende pædagogik skaber mulighed for at børnene lære af hinanden.


Hvad kan vi som pædagoger lære af denne fortælling/video?
Vi kan ud fra denne fortælling lære, at det er vigtig at give børn rum og mulighed for, at være reflekterende og observerende uden voksen indblanding. Vi må nogle gange være bagved barnet for at give barnet mulighed for at udleve egne interesser/behov. Vi må tænke over, ikke at flytte barnets fokus til vores behov. Meget ofte er pædagogen foran barnet med og i en god hensigt komme med megen forklaring og muligheder til situationen.


"...


Læs flere spændende praksisfortællinger om læring, sociale kompetencer og inklusion i forbindelse med leg med stor detaljerigdom fra Månestrålen: "Busleg""Doktorleg" - "Leg med faldskærm" eller klik i menuen til venstre.


Læs mere om praksisfortællinger som udviklingsmetode

Læs Månestrålens udviklingsprojekt i sin helhed